Powrót do strony głównej

  INFORMACJA RODO

  Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

  Treść klauzuli

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka
        Publiczna w Somoninie reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą
        w Somoninie.

  2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ewelinahinz@gmail.com,
        tel: 533-825-561

  3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania
        z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
        rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
        uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny
        z odnośnymi przepisami prawa.

  6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
        osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
        oraz prawo do przenoszenia danych.

  7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
        danych może skutkować odmową realizacji usług.

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino
-----------------------------

Klauzula informacyjna dla darczyńców

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie reprezentowany
      przez Dyrektora z siedzibą w Somoninie.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ewelinahinz@gmail.com tel: 533-825-561

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania
      Państwu informacji o działaniach fundacji oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
      o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.   Kategoria danych osobowych: dane wrażliwe/niewrażliwe.

5.   Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego.

6.
   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
      na podstawie przepisów prawa.

7.   Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu.

8.   Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
      sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
      w celach inne niż statutowe.

9.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-----------------------------------------


Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich dzieci

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1.
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie reprezentowany
      przez Dyrektora z siedzibą w Somoninie.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ewelinahinz@gmail.com, tel: 533-825-561

3.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
      zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
      rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.   Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.

5.   Każdy rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
      lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

6.   Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8.   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania
      pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

-----------------------------------------


System monitoringu

Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, z siedzibą w Somoninie.

Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© GOK Somonino. All rights reserved.