Powrót do strony gównej


  Sobótka pod Szadym Bukiem - 23 czerwca - Sarni Dwór

Impreza sta³a, organizowana o tej samej porze roku. Mieszkañcy gminy, bo do nich jest adresowana, spotykaj± siê ca³ymi rodzinami przy le¶niczówce w Sarnim Dworze, aby wspólnie obchodziæ Noc ¦wiêtojañsk± i bawiæ siê wzorem ich rodziców i dziadków.
Podczas sobótkowej nocy organizowanych jest wiele wspólnych zabaw i konkursów, oczywi¶cie z udzia³em jej uczestników. A wszystko dzieje siê przy wielkim ognisku przygotowanym przez Pana le¶niczego Edwarda Wi¶niewskiego, gdzie ka¿dy ma okazjê usma¿yæ kie³baskê lub upiec ziemniaki. A wszystko to dzieje siê przy muzyce biesiadnej i tanecznej do pó¼nych godzin nocnych.


Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje biece GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Orodka Kultury Somonino
Dziecicy Zespó Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Stowarzyszenie "Przyjazna Wie¶ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino

Sobótka pod "Szadym Bukiem"
23.06.2017 r. - Sarni Dwór


---------------------------------------------------------------------------

Sobótka pod "Szadym Bukiem"
23.06.2016 r. - Somonino

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Sobótka w Gminie Somonino

Le¶niczówka Sarni Dwór, 23 czerwca 2012 r.
godz. 17.00 - 24.00

W programie:

Zabawy dla dzieci i doros³ych !!!
Przyjd¼ i baw siê przy d¼wiêkach Zespo³u muzycznego
FOR SALE !!!


-----------------------------------------------------------------

S O B Ó T K A
pod
SZADYM BUKIEM

23 czerwca 2009 r. /wtorek/
Sarni Dwór, godz. 17.00 - 24.00


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY
przy dobrej muzyce serwowanej przez

ZESPÓ£ RODZINY ZALEWSKICH

Ponadto proponujemy:
- wspólne ognisko, gdzie bêdzie mo¿liwo¶æ pieczenia kie³basek,
- udzia³ w ciekawych konkursach dla dzieci i doros³ych,
- stoiska handlowe ze s³odyczami i napojami.


Organizator:
Gminny O¶rodek Kultury w Somoninie

© GOK Somonino. All rights reserved.